Set清單

編號 名稱 年份 Фигурок 零件總數 售價
853297 LEGO 853297 Spongebob Key Chain

Key Chains-> SpongeBob SquarePants
2013 0   0    
852714 LEGO 852714 Squidward Key Chain

Key Chains-> SpongeBob SquarePants
2009 0   0   4.99$ 
852238 LEGO 852238 Mrs. Puff Key Chain

Key Chains-> SpongeBob SquarePants
2008 0   0   3.99$ 
852239 LEGO 852239 SpongeBob Spacesuit Key Chain

Key Chains-> SpongeBob SquarePants
2008 0   0    
852240 LEGO 852240 Sandy Key Chain

Key Chains-> SpongeBob SquarePants
2008 0   0   4.99$ 
851838 LEGO 851838 SpongeBob Key Chain

Key Chains-> SpongeBob SquarePants
2007 0   0   4.99$ 
851839 LEGO 851839 Patrick Key Chain

Key Chains-> SpongeBob SquarePants
2007 0   0    
851853 LEGO 851853 Mr. Krabs Key Chain

Key Chains-> SpongeBob SquarePants
2007 0   0    
852021 LEGO 852021 Squidward Key Chain

Key Chains-> SpongeBob SquarePants
2007 0   0